دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

  1. فلوچارت مراقبت ادغام يافته
  2. فرم آماری شیوه زندگی سالم سالمندی


   دانلود : توانبخشی_در_دوران_سالمندی.pdf           حجم فایل 7903 KB
   دانلود : سقوط_سالمندان.pdf           حجم فایل 10779 KB
   دانلود : سالمندی_سالم.pdf           حجم فایل 15567 KB
   دانلود : فعالیت_بدنی_در_دوران_سالمندی.pdf           حجم فایل 4105 KB
   دانلود : سلامت_روان_در_دوران_سالمندی.pdf           حجم فایل 3600 KB
   دانلود : تغذیه_سالم_در_دوران_سالمندی.pdf           حجم فایل 5268 KB
   دانلود : سندملي_سالمندان_كشور.pdf           حجم فایل 1401 KB
   دانلود : فلوچارت_شماره_1_نهایی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : دستورالعمل_ابلاغ_کشوری_طبقه_بندی_.pdf           حجم فایل 600 KB
   دانلود : بسته_خدمت_جدیدسالمندان_غیر_پزشک_98_.pdf           حجم فایل 1926 KB
   دانلود : نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان.rar           حجم فایل 1813 KB
   دانلود : پزشک.rar           حجم فایل 663 KB