دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

 

 

  گروه گسترش شبكه و توسعه مديريت :

•1.       طراحي و تدوين طرحهاي گسترش شبكه هاي تحت پوشش و مراكز تابعه دانشگاه.

2.       تلاش در جهت افزايش بهره وري در مراكز ارائه خدمات.

•3.      تهيه و جمع آوري آخرين اطلاعات جمعيتي و تقسيمات كشوري كه اثربخشي آن در سيستم نظام شبكه موثر مي باشد.

•4.      تهيه و جمع آوري و استخراج شاخصهاي آخرين اطلاعات مورد نياز در برنامه ی سلامت ایرانیان تحت عنوان    IEHS  و برنامه پزشک خانواده  شهری .

•5.      توسعه  واحدهای بهداشتی و درمانی، مكان يابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ايجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری ادواری طرح گسترش شبكه ها

•6.       هماهنگی با ساير واحدها و مؤسسات بهداشتی و نظارت بر فعالیتهای واحد گسترش شبكه های شهرستانهای تابعه .

•7.      شناسايی جمعیت و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت مذکور.

•8.      تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه .

•9.       تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولويتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ريزی .

•10.     برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مديريتی گروه .

•11.     عقد قرارداد و واگذاری برخی پايگاه های بهداشتی ازطريق خريد خدمت به منظورکاهش تصدي دولت و افزايش توان نظارتی.

•12.     انجام اصلاحات لازم درطرح گسترش شبكه وبررسی ومطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی ودرمانی .

•13.    پايش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی به منظور تعیین اثربخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم درسیستم شبكه ها .

•14.    مشارکت با مديريت محترم بودجه و دفتر فنی مهندسی دانشگاه به منظور پیش بینی وتعیین اولويت احداث ساختمان ها  و فضای فیزيكی واحدهای بهداشتی ودرمانی .

•15.    نظارت برسیستم جمع آوری ، ذخیره وکنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی ودرمانی وبهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور HNIS   برنامه ريزی سالیانه .

•16.     مشارکت برانجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی درزمینه های مربوط به نظام بهداشتی ودرمانی درشهرستان های تابعه .

•17.    مشارکت درانجام مطالعات وپژوهش هائی که به استقرارو اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می کند.

•18.    همكاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی ودرمانی درسیستم شبكه .