دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

گسترش شبكه : واحدي است زير مجموعه مركز بهداشت شهرستان با اهداف و برنامه هاي ذيل :

 1. تعیین پراكندگي جغرافياي واحد هاي بهداشتي مناطق تابعه دانشگاه.
 2. بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده به منظور برنامه ريزي ساليانه و بلندمدت در اصلاح گسترش شبكه
 3. نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحد هاي بهداشتي درماني شامل خانه هاي بهداشت ، پايگاهها ، مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي و شبانه روزی ، شبکه/مركز بهداشت شهرستان ، مرکزآموزش بهورزي ، تسهيلات زايماني
 4. نظارت بر واحد هاي بهداشتي سطوح مياني و محيطي ( خانه هاي بهداشت ، پايگاهها و مراكز خدمات جامع سلامت) بر اساس نظام شبكه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحد ها
 5. تعيين نيازها و اولويت ها در توزيع منابع گسترش شبكه شهرستانها
 6. بر آورد، جذب ، توزيع و مديريت نيروي انساني بر اساس تشكيلات ، پست هاي مصوب ، طرح گسترش شبكه شهرستان
 7. ايجاد،توسعه و تجهيز واحد هاي بهداشتي درماني تابعه شبکه/ مركز بهداشت شهرستان
 8. ارزشيابي خدمات واحدهاي ستادی معاونت بهداشت و تعيين فايده اثر بخشي آنها
 9. نظارت بر ثبت نام ، پذيرش و آموزش دانش آموزان مرکز آموزش بهورزي و باز آموزی بهورزان خانه هاي بهداشت تابعه و توزیع آنان در خانه های بهداشت
 10. هماهنگي و همكاري با واحد هاي ستادي معاونت / مركز بهداشت شهرستان در جهت اجراي برنامه ها ي جاري و طرح هاي بهداشتي درمناطق تحت پوشش
 11. كزارش تنگناها و نارسايي هاي موجود بهداشتي و منطقه اي و پيشنهاد راه حل مناسب آنها
 12. اولويت بندي در تعميرو احداث واحد هاي بهداشتي درماني ، تعيين مكان مناسب براي احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي در احداث بنا با دفتر فني در جهت بهبود فضای فیزیکی
 13. نظارت بر آموزش و توانمندسازی كادر كمكي
 14. جلب مشارکت های مردمی و خیرین سلامت در جهت بهبود و تجهیز واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان
 15. بازنگری طرح های گسترش شبکه هر 5 سال ، دفاعیه و تصویب نهایی توسط مرکز توسعه شبکه
 16. اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 17. اجرای برنامه سلامت شهری
 18. آموزش و بازآموزی و توانمندسازی کارکنان