دسترسی سریع
شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣
En

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی:

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از نظران آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم, به موجب آئین نامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش پزشکی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند.

اهداف:

  • ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقا آموزش خود 
  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  •  انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی 
  • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
  • بستر سازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشکی
  • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف:

فعالیت کمیته دانشجویی در چارچوب مرکز مطالعات دانشگاه است. این کمیته در راستای رسالت کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات دانشگاه در موارد زیر فعالیت می نماید:

1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی

2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب. ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل­های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ. جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق :

الف . جلسات درون و برون دانشگاهی

ب. همایش­ها و جشنواره­ها

پ. رسانه­های مختلف اعم از نشریات فضای مجازی و ...

4)مشارکت فعال در پیاده سازی بسته­های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت­های مرکز مطالعات دانشگاه از طريق:

الف . آشنا سازی دانشجویان بابسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب. همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

پ. مشارکت در انجام ماموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه

ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی آنها

مشارکت در ارزیابی کیفی، خود ارززیابی و ارزیابی محوله

5) خودارزیابی و مشارکت در  ارزشیابی­های کمیته­های دانشجویی

6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی

7) همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه­ی برنامه ریزی درسی اعم از : نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی­های فعالیت های آموزشی از طرق :

الف . مشارکت در طراحی ، اجرا و بازخورد ارزشیابی­ های برنامه ، دوره اعضای هیات علمی ، کارکنان و فرآیندهای آموزشی 

ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان 

9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش 

10) بستر سازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستند سازی فرآیندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

12) تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه