دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

ارزشیابی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی

امروزه در دانشگاه‌ها مسئله کیفیت دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و اثربخشی نظام آموزشی از مهمترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی است. هدف نهایی مراکز آموزش عالی از برگزاری دوره‌ها و برنامه‌ها تحقق اهداف درنظر گرفته شده است. موفقیت دانشگاه‌ها در دستیابی به اهداف خود، مستلزم ارزشیابی است. بنابراین ارزشیابی برنامه‌ها و دوره های برگزار شده یکی از ضروری ترین اموری است که در هر سازمانی باید انجام گیرد و این نیاز در دانشگاه به عنوان سازمانی که خود داعیه‌ی امر پژوهش دارد دو چندان می‌شود. به‌کارگیری برنامه‌ها و دوره‌های مختلف بدون ارزشیابی، ممکن است باعث شکست آن‌ها گردد. همچنین از آنجا که برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های متفاوت نیازمند سرمایه های مالی، مادی وانسانی زیادی است، بنابراین هم برگزارکنندگان و هم شرکت‌کنندگان انتظار دارند که دارای اثربخشی لازم باشد. ارزشیابی دوره‌های آموزش باعث می‌شود که برنامه‌ریزان، مدیران و کارکنان سازمان تصویر روشن‌تری از وضعیت فعالیت‌های آموزشی کسب کرده، نسبت به ‌‌جنبه‌های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و برای اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی اقدام نمایند.

شرح وظایف

  • ارائه مشاوره در خصوص انجام ارزیابی درونی به گروه‌های آموزشی
  •  نظارت بر انجام ارزشیابی دوره‌ و برنامه‌های آموزشی در دانشکده‌ها
  • برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی روش‌های ارزشیابی برنامه و دوره‌ها
  • حمایت از دانشکده ها در زمینه اطمینان از اعتبار، صحت و دقت ارزشیابی‌های مربوطه
  • همفکری و همکاری با گروه‌های آموزشی در فرایند اعتباربخشی آموزشی
  • اجرای ارزیابی بیرونی گروه‌های آموزشی با همکاری وزارت متبوع
  • ارائه مشاوره و حمایت از پژوهش در زمینه ارزشیابی دوره­‌های آموزشی
  • ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی