دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

اعضای کمیته توانمندسازی اساتید:

نام و نام خانوادگی

دانشکده

رشته تحصیلی

ایمیل

دکتر محمدحسن رخشانی

بهداشت

آمار زیستی

RakhshaniMH@medsab.ac.ir

دکتر محمدشفیع مجددی

پزشکی

ایمونولوژی

Mojadadi@gmail.com

دکتر امیر رئوفی

پزشکی

علوم تشريح

Amirrezaraoofi@yahoo.com

دکتر حسین عصارزاده

پزشکی

دندانپزشکی ترمیم

Dr.assarzadeh@yahoo.com

دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی

بهداشت

محیط زیست

RahmaniSA@medsab.ac.ir

دکتر ابوالفضل سعادتی

پزشکی

معارف اسلامی

Abolfazl1971@gmail.com

دکتر حسین فهیمی

پزشکی

روانپزشکی

Hossein1fahimi@gmail.com

دکتر بهناز سوئیزی

پزشکی

نازایی و IVF

Behnazsovizi1355@gmail.com

 

 

 

مسئول کمیته:

دکتر محمدشفیع مجددی


کارشناس کمیته:

دکتر مهدی عباسی

شماره تماس: 44018469

ایمیل: Mahdiabbasi365@yahoo.com