دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر حمید جوینی

استادیار گروه آموزش بهداشت


کارشناس کمیته :

دکتر داود موحدزاده

آدرس الکترونیکی : sarpooshirobat@gmail.com

 تلفن تماس : 44018452-051