جمعه ١٣ تير ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

مسئول واحد و اعضا

مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس


 

حمیده گلی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

                                                                                       

        

   

 

 

کارشناس کمیته :

 اکرم سبحانی مقدم

تلفن: 44018491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز