دسترسی سریع
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

معرفي كميته ارزيابي آزمون

اين كميته جهت ارزيابي آزمون هاي برگزار شده توسط اساتيد دانشگاه فعاليت مي نمايد. كميته ارزيابي آزمون درپي آن است كه اطمينان پيدا كند كه سوالات طراحي شده براي ازمون هاي پايان ترم دانشجويان ، از استاندارهاي  كافي و مناسب براي سنجش توانايي هاي مورد انتظار دانشجويان برخوردار باشد.

چگونه ارزشيابي آزمون انجام ميشود؟
با استفاده از ابزارهاي معتبر، نرم افزار هاي ارزیابی سوالات و با بهره گیري از مشارکت وتجارب اعضاي محترم هیئت علمی، آزمون هاي چهار گزینه اي برگزار شده توسط اساتید را بصورت کمی وکیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با بازخورد دادن نتایج به اساتید در بهبود کیفیت سوالات آزمون ها ونزدیک شدن به آزمون استاندارد موثرمي باشد.


اهداف كميته ارزيابي آزمون

1-استاندارد کردن آزمون ها از لحاظ شاخص هاي کمی و كيفي
2-بهبود اجراي ارزیابی آموزشی
4-فرهنگ سازي در ارزیابی و نظارت
5-ارتقاء توانایی و عملکرد اساتید در ارزشیابی و سنجش توانائیهاي دانشجویان