دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

درباره ارزشیابی تعاریف مختلفی ارائه شده است. فرهنگ وبستر ارزشیابی را قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفی کردن چیزی تعریف کرده است. در واقع ارزشیابی داوری کردن درباره مطلوب یا نامطلوب بودن ویژگی یا موضوع مورد بررسی است. بنابراین فرآیند استفاده از اندازه‌گیری در تصمیم‌سازی را ارزشیابی می‌گویند. در واقع زمانی فرآیند ارزشیابی به انجام می‌رسد که از یک‌سو مبتنی بر داده‌ها و مشاهدات قابل اندازه‌گیری باشد و از سوی دیگر تصمیم آموزشی بر آن مبتنی گردد.

در موسسات آموزش عالی، ارزشیابی نتایج یادگیری را می‌توان فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت فراگیران در رسیدن به اهداف آموزشی دانست. منظور از فرایند منظم این است که ارزشیابی باید بر طبق یک برنامه و روال منظم انجام گیرد. به این ترتیب مشاهدات بی‌نظم و ترتیب رفتار یادگیرنده و پیش‌داوری‌های یاددهنده را نمی‌توان ارزشیابی دانست. متخصصان سنجش‌هاي رواني و تربيتي تأييد مي‌كنند كه هدف نهايي آموزش و ارزشیابی بايد يادگيري، رشد و پيشرفت فراگير باشد. چنانچه برنامه‌ريزي، آموزش و ارزشيابي هر سه متحد و يكپارچه شوند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مي‌تواند به تجربه يادگيري ارزشمندي مبدل گردد و فرصتي براي يادگيري ناآموخته‌ها و جبران كاستي و ضعف‌هاي دانشي گردد. ارزشیابی یکی از جنبه‌های مهم در فرایند آموزشی است و نه تنها به تمایز دانشجویان کمک می‌نماید بلکه به ارزیابی عملکرد مدرس و بهبود آن نیز یاری می‌رساند. چرا که اگر چیزی مورد سنجش قرار نگیرد، بهبود نیز نخواهد یافت. به کمک ارزشیابی می‌توان شروع به ایجاد تغییر و تحول نظام آموزشی کرد.

شرح وظايف:

  • نظارت بر تشکیل و عملکرد کمیته اجرایی/ مشورتی آزمون‌ها در دانشکده‌ها
  • ارتقای کیفیت آزمون‌های حضوری و غیرحضوری
  • مشاوره و نظارت بر برگزاري کلیه آزمون‌هاي نظری و بالینی
  • مشاوره به اعضای هیأت علمی جهت ارتقای کیفیت آزمون‌ها
  • توانمندسازي اساتيد در زمینه ارزشيابي دانشجو با همکاری واحد توانمندسازی استاد (از طریق کارگاه‌های آموزشی و تدوین بسته‌های آموزشی)
  • ارائه مشاوره به دفاتر توسعه آموزش در اجرای برنامه توانمندسازی استادان در زمینه طراحی سوال و اجرای آزمون
  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد نتايج آزمون‌ها به اساتيد، مديران گروه‌ها و ...
  • ارزیابی کیفیت ارزشیابی‌های به عمل آمده از دانشجویان در دانشکده‌ها
  • تلاش جهت تهیه یا بهبود نرم‌افزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل آزمون‌ها یا اجرای الکترونیک آزمون
  • مشاوره در اجرای طرح‌های ارتقای ارزشیابی دانشجو در سطح دانشکده‌ها