دسترسی سریع
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

معرفي


واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتفا کمی وکیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی، ارائه مشاوره های پژوهشی وبسترسازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی و نیز گسترش دسترسی به منابع آموزشی پزشکی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف کمیته:

 

  •   اتخاذ روش مناسب در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
  •  برنامه ریزی در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرح های پژوهش در آموزش
  •  بررسی و تصویب طرح ها و ارجاع جهت انجام آن
  •  نظارت بر طرح ها(اجرا و پیگیری و دریافت وبررسی گزارشات)
  •  تنظيم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش 
  •  تعيين روند و فرآيندهای مرتبط با مراجعين محترم حوزه پژوهش در آموزش
  •   اطلاع رسانی اعضاء هيأت علمی و دانشجويان در مورد فعاليت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
  •  تعيين محورها و اولويت های پژوهش در آموزش بر اساس نيازها
  •   ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هيات علمی و کارشناسان علاقه مند 
  •   هدايت پايان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی