دسترسی سریع
شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

دکتر طهورا افشاری صالح

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

سرکار خانم خدادادی