دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

دکتر طهورا افشاری صالح

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

سرکار خانم خدادادی