يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

بیمارستان امداد شهید بهشتی

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان امداد شهید بهشتی: سرکار خانم خدادادی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز