يکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

دفاتر EDO و واحدهای EDU

آیین نامه و شرح وظایف EDO
دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها EDO
دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها EDU
 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز