دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

 

با گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور همواره کیفیت آموزش به عنوان مساله ای اساسی تلقی می گردد .یکی از راههای اطمینان از کیفیت آموزش، ارزشیابی مداوم اساتید بوسیله نظر سنجی از دانشجویان است که  در پایان هر ترم انجام می دهند.

انواع فرم های ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

ارزشیابی استاد توسط خود استاد

ارزشیابی استاد توسط گروه

-ارشیابی استاد توسط مدیر گروه

ارزشیابی استاد توسط رییس دانشکده و....

در انتهای هر نیمسال تحصیلی، قبل از شروع امتحانات بازه ارزشیابی شروع شده و به مدت ده روز دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی اساتید  فرم های مربوطه را تکمیل نمایند. نتایج ارزشیابی بصورت محرمانه به اعضای هیأت علمی ارسال مي گردد. سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می گیرد به سه بخش عمده تقسیم می گردد:

الف) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران ( شامل : دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران (

ب) ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت( شامل: مدیر گروه ، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی)
پ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان 

 

هدف كلي:

ارتقا بهره وري آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

اهداف اختصاصي:

  • ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس
  • ارتقای توانایی قضاوت عضو هيأت علمي از خود (Self-judgment)
  • افزايش انتقادپذيري در اعضاي هيأت علمي
  • افزايش مسئوليت پذيري دانشجو
  • افزايش قابليت قضاوت در دانشجو
  • ايجاد احساس مشاركت در فعاليت هاي آموزشي
  • بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن
  • تهيه ملاك ها و شاخص هاي معتبرتر و پاياتر ارزشيابي
  • تعيين و استفاده از منابع معتبرتر ارزشيابي

 

                  شرح وظايف:
• هدايت نظام هاي ارزشيابي در سطح دانشكده هاي دانشگاه از طريق تدوين چارچوب هاي ارزشيابي‌هاي نظام‌مند در حوزه هاي برنامه و دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
• مشاوره جهت استقرار سيستم ارزشيابي مستمر در دانشكده ها و از جمله ارزشيابي برنامه، دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
• توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزيابي دانشجويان، ارزشيابي برنامه، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين موارد
• رهبري و هدايت مكانيزه و ديجيتالي كردن فرآيند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مورد نياز در فرآيند ارزشيابي
• ارايه مشاوره و حمايت از پژوهش در زمينه ارزشيابي
• انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوين فرم هاي نظرسنجي از دانشجو، مديرگروه، همكاران و خودارزيابي

• هدايت و مشاوره در اجراي خودارزيابي آموزشي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در چارچوب سند اعتباربخشي آموزشي مصوب

 

• ارائه خدمات مشاوره تخصصي در حوزه ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
• پايش برنامه عملياتي واحد ارزشيابي
• انجام هماهنگي ها و مديريت خودارزيابي واحدهاي مختلف مركز