دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٧ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

با گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور همواره کیفیت آموزش به عنوان مساله ای اساسی تلقی می گردد .یکی از راههای اطمینان از کیفیت آموزش، ارزشیابی مداوم اساتید بوسیله نظر سنجی از دانشجویان است که  در پایان هر ترم انجام می دهند.

انواع فرم های ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

ارزشیابی استاد توسط خود استاد

ارزشیابی استاد توسط گروه

-ارشیابی استاد توسط مدیر گروه

ارزشیابی استاد توسط رییس دانشکده و....

در انتهای هر نیمسال تحصیلی، قبل از شروع امتحانات بازه ارزشیابی شروع شده و به مدت ده روز دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی اساتید  فرم های مربوطه را تکمیل نمایند. نتایج ارزشیابی بصورت محرمانه به اعضای هیأت علمی ارسال مي گردد. سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می گیرد به سه بخش عمده تقسیم می گردد:

الف) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران ( شامل : دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران (

ب) ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت( شامل: مدیر گروه ، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی)
پ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان 

هدف كلي:

ارتقا بهره وري آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

اهداف اختصاصي:


  • ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس
  • ارتقای توانایی قضاوت عضو هيأت علمي از خود (Self-judgment)
  • افزايش انتقادپذيري در اعضاي هيأت علمي
  • افزايش مسئوليت پذيري دانشجو
  • افزايش قابليت قضاوت در دانشجو
  • ايجاد احساس مشاركت در فعاليت هاي آموزشي
  • بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن
  • تهيه ملاك ها و شاخص هاي معتبرتر و پاياتر ارزشيابي
  • تعيين و استفاده از منابع معتبرتر ارزشيابي