دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

برنامه حضور اساتید مشاور طرح های پژوهش در آموزش

ایام هفته

ساعت

استاد

شنبه

8-12

خانم دکتر فرمندی

یک شنبه

8-12

خانم دکتر فرومندی

دوشنبه

10-12

آقای دکتر شموسی

سه شنبه

10-12

آقای دکتر جوینی

چهارشنبه

8-12

خانم دکتر فوجی