دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


آیین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری (دانش پژوهی ) در مورد نحوه تعیین ، چگونگی مستند ساختن ، ارزیابی جامع ، دقیق و منصفانه و امتیاز دهی به فعالیت های نوآورانه دانش پژوهی در زمینه آموزش علوم پزشکی بحث می کند. در این آیین نامه، ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی بر اساس معیارهایی که گلاسیک (
Glassik) در سال 2000 پیشنهاد کرده است سنجش می شوند که شامل موارد ذیل می باشد:\

  • اهداف روشن و واضح
  • آمادگی و مطالعه کافی
  • روش های مناسب
  • نتایج قابل توجه
  • ارتباط موثر
  • نقد بازتابی

 

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهی)

فرم های فعالیت های نوآوری (دانش پژوهی)