ارزشیابی اساتيد

                                                                                  

کارشناس کمیته:

آقای حمید صادقی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 44018491-051

پست الکترونیکی: hamid.sad68@gmail.com