دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣
En

کارگروههای کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

کارگروه ارزشیابی

کارگروه آموزشی

کارگروه پژوهش در آموزش

کارگروه روابط عمومی