دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

 

حيطه هاي المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی

ردیف

عنوان حیطه

موضوع حیطه

1

استدلال بالینی

دروس اصلی پزشکی ( داخلیاطفال- زنان جراحی)

2

تفکر علمی در علوم پایه

ابعاد سلولی مولکولی سلامت روان

3

مطالعات  میان رشته ای  علوم انسانی و سلامت

تحلیل و نقد پژوهش های  زیست پزشکی از منظر علوم انسانی سلامت

4

مدیریت نظام سلامت

تعارض منافع در نظام سلامت کشور

5

آموزش پزشکی

کلیات آموزش پزشکی

6

کارآفرینی  در بستر دانشگاههای هزاره سوم

مدیریت منابع در کسب و کارهای دانش بنیان