دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

 

شرایط عضویت:

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حایز شرایط زیر می باشند:

1)علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرحهای پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزشی و یا همکاری در انجمن های علمی آموزشی معاونت فرهنگی دانشجویی و یا افراد دارای ایده های نوآورانه)  و ...

2) احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 

3) عدم سوء ر فتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو