دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان شهیدان مبینی 

دکتر نرجس فروهر

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان شهیدان مبینی 

سرکار خانم آذرآیین

051-44238100