جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

بیمارستان شهیدان مبینی

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان شهیدان مبینی: سرکار خانم ها زهدی و آذرآئین

واحدها
گزارش عملکرد مرکز