يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

مدیریت مرکز

 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر محمدحسین ساقی

 

دکترای بهداشت محیط


 

saghi9@gmail.com

سوابق آموزشی و پژوهشی
آدرس: 

سبزوار- بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشكي، مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
تلفن:  44018455 051 
 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز