دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر محمدحسین ساقی

 

دکترای بهداشت محیط


 

saghi9@gmail.com

سوابق آموزشی و پژوهشی
آدرس: 

سبزوار- بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشكي، مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
تلفن:  44018455 051