شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

مدیریت مرکز

 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

رها صالح آبادی

 

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

Rahasalehabadi@gmail.com


آدرس: سبزوار- بلوار شهدای هسته ای، پردیس دانشگاه علوم پزشكي، مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
تلفن:  44018455 051 

 


 

 

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز