دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
En

 

مسئول کمیته:

دکتر حسن زرقانی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

پست الکترونیکی: zarghani1361@gmail.com

شماره تماس:44018353-051

 

دبیرکمیته:

سنا جعفرلو

دانشجوی پزشکی

پست الکترونیکی: Sana.jafarlou@gmail.com

 

 

کارشناس کمیته:

خانم الهه سادات قریشی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آدرس پست الکترونیکی : elaheghoreishi85@yahoo.com

  تلفن تماس : 44018462-051