دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

شرح وظایف:

·        هدایت ، هماهنگی ، اجرا ونظارت برتدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده ی اختیارات دانشگاه ،مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

·        سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

·        هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی وارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

·        سازماندهی ، اجرا و نظارت برارزشیابی اعضای هیات علمی وفرایندهای یاددهی _ یادگیری

·        هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

·        هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

·        سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

·        هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

·        هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

·        هدایت ، هماهنگی ، تسهیل ، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه

·        نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

·        ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

·        ارئه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

·        شرکت درجلسات ، شوراها وکمیته ها براساس ضوابط ومقررات