جمعه ٢٦ شهريور ١٤٠٠
جشنواره آموزشی شهید مطهری

فرایندهای برتر جشنواره آموزشی شهید مطهری (1399)

 

ردیف

عنوان فرایند

صاحبان فرایند

حیطه

1

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مهارت بالینی شیفت شب با کمک تیم بالینی بيمارستان در شروع دوره اینترشیپ پرستاری

خانم حشمتی فر و همکاران

مدیریت و رهبری آموزشی

2

بکارگیری الگوی کاوشگری محاکم قضایی با نمایش فیلم در آموزش اخلاق پزشکی

دکتر شگرف نخعی و همکاران

یاددهی و یادگیری

3

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر بازخورد حین برگزاری آزمون آسکی در دانشجویان گروه اتاق عمل و هوشبری

دکتر حمیده یزدی مقدم و همکاران

ارزشیابی

4

طراحی، ساخت و اجرای اپلیکیشن اندرویدی آموزشی کتابخانه مجازی بهداشت "باما"

دکتر ساقی و همکاران

حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی

5

تدوین درس "مدیریت سلامت" در کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی بر اساس الگوی کرن

دکتر قربانی و همکاران

مدیریت و رهبری آموزشی

 

کارگاه فرآیند نویسی