دسترسی سریع
شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

دکتر هومن طهرانی

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان حشمتیه

سرکار خانم زارعی

051-44011044