چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

بیمارستان حشمتیه

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان حشمتیه:  سرکار خانم زارعی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز