دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

برنامه ریزی  عبارت است از طرح تدابیری به منظور بیشترین بهره گیری از امکانات موجود، جهت دستیابی به هدف های مطلوب

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی به معنای وسیع آن یعنی، فرایند اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات برای انجام اقدامات مربوط به امور آموزشی در آینده. برنامه ریزی آموزشی تمام جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، منابع مالی و نیروی انسانی را شامل می شود.

برنامه ریزی درسی 

برنامه ریزی درسی عبارت است از برنامه ریزی فرصت های یادگیری جهت ایجاد تغییرات خواسته شد در دانش آموزان و ارزیابی میزان ایجاد این تغییرات

 

تفاوت برنامه ریزی آموزشی با برنامه ریزی درسی

در مجموع اگر آموزش یک رشته خاص در سطح کارشناسی را در نظر بگیریم، ارتباط رشته با نیاز جامعه و توسع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، برآورد تعداد دانشجوی مورد نیاز، فضای آموزشی، تامین استاد، کادر مدیریت، پرسنل، بودجه و هزینه مورد نیاز، امکانات و تجهیزات کلی اینها به برنامه ریزی  آموزشی مربوط می شود. ولی فضا و بودجه که تامین شد و همه امکانات مالی و مادی که مهیا شد چه چیزی باید اتفاق بیفتد؟

 

یادگیری

یادگیری یا تغییر در الگوهای رفتاری، در دانش، نگرش ها، مهارت های یادگیرنده، ایجاد توانایی در حل مسئله و کاربرد آنچه که فرا گرفته در حل مشکلات فردی و یا اجتماعی شغلی و حرفه ای مرتبط با هدف های آموزشی مورد نظر.

 

چگونه و با چه روشی می توان به بررسی میزان و نوع تغییرات ایجاد شده در یادگیرندگان در جهت نیل به هدف های آموزشی مورد نظر بپردازیم؟

چگونه، با استفاده از کدام محتوا، کدام روش ها و فنون و یا تجربیات یادگیری/ کدام مواد و وسایل و رسانه ها؟

اقدامات و فعالیت ها در این زمینه جملگی از نوع برنامه ریزی درسی است. از اینرو از یک نظر برنامه ریزی درسی جزئی از برنامه ریزی آموزشی است؛ ولی از دید تخصصی برنامه ریزی درسی رشته و حیطه ای تخصصی و مستقل به شمار می رود. به ویژه این که  همه تلاش های انجام شده از طریق برنامه ریزی آموزشی هنگامی مفید و اثر بخش خواهد بود که به یادگیری بینجامد؛ و گرنه موجب اتلاف سرمایه مادی وانسانی خواهد شد.

 .منبع:میزابیگی، علی. برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی وتربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون،1380