دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

 

شرح وظایف

 • - سیاستگذاری در زمینه پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • - تقویت رویکرد آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد
 • - ساماندهی پایگاه های داده و منابع در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • - تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه
 • - طراحی پژوهش های توسعه ای و محصول محور در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • - جاری سازی گفتمان طرح تحول و نوآوری در تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی
 • ایجاد و توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات آموزش پزشکی داخلی و خارجی
 • - بررسی و تصویب طرح های پژوهش در آموزش
 • - ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش و کاربست آنها
 • - ارائه برنامه های نوآورانه با هدف تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش
 • - ترغیب و تشویق اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حوزه آموزش علوم پزشکی