جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢
 • شرح وظایف واحد گسترش شبكه  :
 • شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ،     فرهنگي واجتماعي  در   راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 •        تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .
 •        بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .
 •       پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .
 •       مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه .
 •      مشاركت و برنامه ريزي در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده    
 •                                            بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .
 •       مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات  و نيروي انسانی
 •      نظارت بر نحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني
 •       برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني
 •        آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ) .
 •       جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني
 •       تجهيز و راه اندازي مراكز آموزش بهورزي .
 •       هدايت و نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد .
 •      بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني .
 •     بررسي و تحليل گزارش هاي واصله ، تهيه و ارائه گزارشات ادواري حاوي اطلاعات ، آمار ، و شاخص هاي خدمات بهداشتي جهت واحدها و اعلام نتايج به سازمان هاي ذيربط .
 •      هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.
 •     طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..
 •    برنامه ريزي، نظارت و مشاركت در آموزش و بازآموزي رابطين بهداشتي.
 •     پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.
 •      جلب و مشاركت جامعه  در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سلامت در سطوح ( مشاركت داوطلبان محلات ، نيروي مقاومت و نيروهاي نظامي  و انتظامي ، حوزه هاي علميه ، كانونهاي فرهنگي  هنري مساجد كشور ، سازمانهاي دولتي و غيردولتي ، مشاركت خيرين و واقفين ، مشاركت مدارس ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و 000 )
امتیازدهی