دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١

شرح فعاليتهای واحد نظارت بر درمان :

  1-اجرا وپيگيری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

  2-بازديد از مطبها ,دفاتر کار ,موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بيمارستان ,درمانگاه ,و...)

  3-ارزشيابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

  4-کارشناسی ونظارت بر تاسيس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

  5-بررسی وپيگيری شکايات ارجاعی

  6-شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

  7-انجام کليه فعاليت های مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

  8-تهيه وتنظيم اهم فعاليتهای واحد در قالب گزارش های آماری

  9-مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

  10-معرفی متخلفين به مراجع قضايی

  11-ابلاغ قوانين وآئين نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی و خصوصی )

  12-بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نياز در ساعات غير اداری جهت متقاضيان ومکاتبات ذيربط

  13-نظارت بر حسن اجرای سيستم ثبت مرگ و مير

  14-تهيه و تنظيم برنامه بازديد کارشناسان نظارت

  15-هماهنگی با ساير واحدهای ستادی شبکه (داروئی وبهداشت محيط) جهت بازديد های مشترک

  16-استعلام متقاضيان جهت عدم اعتياد وسوءپيشينه برای موسسات

امتیازدهی