سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس  :
 
-     برنامه ریزی،هماهنگی،اجرا، نظارت،پیگیری و......در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.
-    تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی با مدیران مدارس تحت پوشش.
-    تشکیل جلسات درون بخشی و هماهنگی با واحدهای ستادی
-    هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان دراجرای طرح هاوبخشنامه هاو دستورالعملها .
-    تشکیل وبازنگری پرونده بهداشتی مدارس.
-    بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه ورابطین بهداشت.
-    جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی ومدارس تحت پوشش.
-    انجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان درقالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.
ارائه برنامه های آموزشی براساس اولویت ها به گروههای هدف( دانش آموزان،مربیان،والدین ) درقالب کلاسها وجلسات آموزشی،سمینارها .
-   واکسیناسیون دانش آموزان پایه های اول ابتدایی ودبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری ومراقبت ازبیماریها.
-    شناسایی دانش آموزان بیمار وارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی ومراکزتخصصی .
-    بررسی،بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.
بازدید محیط مدارس،نظارت بربوفه های مدارس،توزیع شیریارانه ای،تغذیه میان وعده دانش آموزان باهمکاری وهماهنگی واحدبهداشت محیط.
اجرای مناسبت ها در طی سال تحصیلی(هفته سلامت،هفته بهداشت روان،روزجهانی کودک،روز جهانی ایدز،روز جهانی بهداشت محیط و...).
-    اجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش،طرح اوقات فراغت درتابستان،طرح توام و...).
برگزاری نمایشگاهها،مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی (دوومیدانی،تنیس،کوهپیمایی،راهپیمایی و...)به مناسبتهای مختلف.
-    تعیین شاخصهای بهداشت مدارس وتهیه نمودارها براساس سال تحصیلی.
-    تهیه وتوزیع فرمهای مورد نیاز، پمفلتها ومواد آموزشی.
-     تکمیل وارسال بموقع فرمهای آماری 1-109و2-109وسایر فرمها.
- جمع بندی کلیه فعالیتها وارسال به مرکزبهداشت شهرستان.