سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

شرح وظایف مسئـول دفتــر

v دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به مدیریت و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه مدیر

v ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجائی به همکاران

v تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها مدیریت

v پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

v پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلات

v تشکیل و راه اندازی دبیرخانه امور محرمانه

 

شماره تماس 05145220688 داخلی 0 و داخلی 101