چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

 

فرم های آماری

   دانلود : لیست_پشت_نوبتی_ماردان_باردار_سبد_حمایتی.xlsx           حجم فایل 10 KB
   دانلود : لیست_پشت_نوبتی_کودک_زیر_5.xlsx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : کارت_کودک.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : شاخص_های_سایر_گروههای_سنی.xlsx           حجم فایل 73 KB
   دانلود : شاخص_مکمل_یاری.xlsx           حجم فایل 40 KB
   دانلود : شاخص_مراقبت_های_تغذیه_انجام_شده_-_فصلی.xlsx           حجم فایل 55 KB
   دانلود : چک_لیست_ناظرین_و_مراقبین_سلامت.doc           حجم فایل 150 KB
   دانلود : جدول_اطلاعات_جمعیتی.xlsx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : برنامه_پایش_از_واحد_های_بهداشتی_تابعه.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : اصلاحیه_شاخص_تن_سنجی_کودکان.xlsx           حجم فایل 70 KB