دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١

-کلیه امور اموالی دانشکده شامل:

      1-1   اموالی کردن تجهیزات

      2-1   نصب بر چسب

      3-1   تهیه لیست اسقاطی و ...

 

امتیازدهی