جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

شرح وظایف مسئـول دفتــر

 v    دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به مدیریت و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه مدیر

v    ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجائی به همکاران

v    تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها مدیریت

v    پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

v    پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلات

v    تشکیل و راه اندازی دبیرخانه امور محرمانه

 

امتیازدهی