دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١


 
 
شرح وظایف واحد رایانه
 

 
                   
  
    -ارائه برنامه عملياتي آن واحد براي باقيمانده سال جاري و سال آتي (باتوجه به برنامه راهبردي دانشگاه و برنامه راهبردي فناوري اطلاعات وزارت متبوع )
 
     -برنامه ريزي براي ارتقاي پورتال دانشجويان،‌دانش آموختگان، اتوماسيون اداري، سامانه حضور و غياب و نظارت و کنترل آن
 
     -بازنگري، اصلاح و در صورت لزوم باز طراحي وب سايت اين مديريت در اسرع وقت (با تاکيد بر جذابيت صفحه، محتوا و اطلاع رساني)
 
     -تعيين شرح وظايف و تقسيم کار بين کارکنان و نظارت بر انجام امور مربوط به واحد رايانه
 
     -بازنگري فرآيندهاي کاري واحد رايانه و اصلاح و ارتقاي فرآيندها با همکاري ادارات خدمات آموزشي، دانش آموختگان، تحصيلات تکميلي
 
     -انجام هماهنگي و تعامل لازم با مرکز آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به منظور ارتقاي سيستم هاي موجود در اين اداره کل و انجام طرحهاي جديد ابلاغ شده از سوي مرکز آمار و فناوري اطلاعات (داده کاوي، MIS ، و ارتقاي پورتال دانشگاه)
 
     -نظارت بر انجام پشتيباني نرم افزار جامع آموزشي و انجام هماهنگي با پشتيبان سيستم جهت رفع نواقص و ارتقاي نرم افزار مذکور-ارائه گزارش عملکرد در پايان هر ماه به مديريت
 
     -تشخيص اشکالات شبکه و پيگيري جهت رفع نواقص و مشکلات موجود-ايجاد آرشيو نرم افزارهاي مورد نياز در واحد رايانه و نظارت بر نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مورد نياز همکاران
 
      -نيازسنجي آموزش کارکنان تابعه و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم براي ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان Admin سيستم جامع آموزشي (قراردادن اطلاعات لازم در اين خصوص در اختيار مديريت و معاونت)
 
     - رابط IT  و پياده سازي سياستهاي مركز كامپيوتر دانشگاه
 
     - تعريف شناسه و رمز اساتيد و كاربران و اصلاح اطلاعات آنها
 
     - آموزش همكاران جديد براي استفاده از سيستم نرم افزار جامع آموزشي
 
     - به روز رساني سايت اداره كل و گرفتن اطلاعات مورد نياز از رؤساي ادارات (فرآيندها ، قوانين و مقررات آموزشي ، آمار ، سرفصل دروس و ... )
 
    - گذاشتن اطلاعيه ها ، اخبار، پيام و ... در سايت در اسرع وقت
 
    - به روز رساني آمار و ارائه آمار مورد نياز تحصيلات تکميلي در مهلت تعيين شده از سوي رئيس اداره و به صورت روتين در هفته پاياني هر ماه (با رسم نمودار جدول)
 
     -طراحي پمفلت ، پوستر (از عملكرد اداره ، آمار دانشجويان ، توانايي هاي ارائه شده ) تكريم ارباب رجوع، فرآيندهاي اصلاح شده ، اطلاع رساني فعاليتها و نقاط قوت و ...) در پايان هر نيمسال
 

    - نگهداري گزارش ها، پمفلت ، پوستر به صورت CD و ارائه آن به رئيس اداره و مديريت در پايان هر نيمسال و ضبط اطلاعات و تهيه Backup از آن
 

    - ارائه گزارش كارهاي انجام شده در پايان هر ماه به رئيس اداره با ذكر جزئيات و ارائه مستندات لازم
 

    - آموزش همكاران براي استفاده از Office 2007
     -انجام امور آموزشي اداره خدمات آموزشي (صدور كارت دانشجويي ، ثبت ليست نمره، ثبت و اصلاح نمرات به صورتي دستي ، اصلاح مشخصات دانشجو، ثبت تغيير وضعيت دانشجو، ثبت نمرات آزمونهاي جامع علوم پايه ، پيش كارورزي ،
انتساب قوانين آموزشي ، دوره ، مرحله به پذيرفته شدگان جديد و دانشجويان انتقالي ، تعيين ترم فعال ، تنظيم تقويم آموزشي براي هر مرحله (پزشكي و دندانپزشكي )
 
     -بررسي مشكلات نرم افزاري ، تهيه نرم افزارهاي درخواستي، آموزش لازم براي استفاده از نرم افزارهاي مورد نياز اداره و انجام هماهنگي هاي لازم براي رفع نواقص احتمالي موجود در مهلت تعيين شده از سوي رئيس اداره
 

    -بررسي ضعف ها و نقص هاي موجود در سيستم جامع آموزشي و انجام هماهنگي با پشتيبان تا رفع نواقص در مهلت تعيين شده از سوي رئيس اداره
 

    -به روز رساني آمار و ارائه آمار مورد نياز اداره خدمات آموزشي در مهلت تعيين شده از سوي رئيس اداره و به صورت روتين در هفته پاياني هر ماه (با رسم نمودار جدول)
 

    -طراحي پمفلت ، پوستر (از عملكرد اداره ، آمار دانشجويان ، توانايي هاي ارائه شده ) تكريم ارباب رجوع، فرآيندهاي اصلاح شده ، اطلاع رساني فعاليتها و نقاط قوت و ...) در پايان هر نيمسال
 

    -نگهداري گزارش ها، پمفلت ، پوستر به صورت CD و ارائه آن به رئيس اداره و مديريت در پايان هر نيمسال و ضبط اطلاعات و تهيه Backup از آن
 
    -ارائه گزارش كارهاي انجام شده در پايان هر ماه به رئيس اداره با ذكر جزئيات و ارائه مستندات لازم
 
     -آموزش همكاران براي استفاده از Office 2007
 
    -تحويل سيستم به صورت كامل و تست شده به تمام همكاران (به همراه پرينتر ، CD Writer ، اسكنر و...)
 
    -پيگيري نيازهاي سخت افزاري و رفع اشكالات شبكه (سيم كشي ، سوكت و درخواست انشعاب و ...

 امتیازدهی