دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١

شرح وظايف واحد آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت شهرستان

1.         اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه 

2.         برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان

3.         طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و و ساير شواهد در شهرستان

4.         ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

5.         آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.         برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

7.         ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان

8.         مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

9.         توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

10.    جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

11.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

12.    همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

13.    مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان

14.    مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

15.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در شهرستان

16.     توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

17.    مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

18.    همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

19.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

20.    جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

21.    حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

22.    مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

23.    شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

24.    همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد در شهرستان