دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١

شرح وظايف پرسنل کارپردازي 
 
 

شرح وظايف مسئول واحد :

1- نظارت بر کليه امور مربوط به کارپردازي واحد و راهنمايي کارکنان تحت سرپرستي

2- همکاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه و استعلام

3- پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين کارپردازان

4- بررسي اسناد مربوط به خريد و تائيد آنها

5- امضاء پيش نويسهاو مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستي

6- شرکت در کميته هاي مختلف مربوط به کارپردازي

7- تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق

8- تشريک مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله

9- انجام ساير امور محوله

آموزش :

هر ماه يک جلسه درون بخشي برگزار مي گردد تا تمامي پرسنل بيلان کاري خود را به مسئول واحد ارئه داده و
 
راهنمائيهاي لازم را دريافت نمايند.

آموزش و کارورزي دانشجويان مديريت و حسابداري در اين واحد انجام مي گردد.

شرح وظايف كارپردازان

كليه كارپردازها ملزم به رعايت نكات ذيل مي باشند:

1. كليه خريدهاالزام به داشتن درخواست خريدخوا ناودستورمقام مجاز مالي وپس ازتأمين اعتبارلازم اقدام به
 
خريدنمايد.

2. درزمان خريدبه نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد،طبق درخواست بيمارستان ومسئولين واحدونظريه كارشناس فني اقدام به خريدنمايد.

3. درهنگام خريدشخصاًحضوروبانازلترين بهاي ممكن خريداري وقبل ازخريداگرازمبلغ معادلات کوچک بالا برودحتماً سه فقره استعلام بهادرپاكتهاي دربسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي وياكدپستي ويانمايندگي انحصاري فروش كالاباشدتهيه ونسبت به بازگشايي آن درحضورمسئولين درفرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد وپس ازتعيين وبررسي قيمتهااقدام به خريدنمايد.

4. درزمان خريدكالاحتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد،ساختويامدل ومشخصات فني كامل جنس اعم ازرنگ،جنس،وزن،تعدادوساير...دقت نمايدتماماًدرفاكتورخريدقيدوجنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گرددودرصورت امكان شخصاًجنس خريداري شده راتحويل گرفته وحمل نمايد.

5. كارپردازموظف است درزمان خريدكالاواخذفاكتوربدون قلم خوردگي وقيدتاريخ ومشخصات كامل خريداروآدرس وكداقتصادي وكنترل جمع مبلغ ونوشتن اعدادبه حروف اقدام نمايد.

6. كارپردازموظف است دربدوخريدرعايت كليه نكات آئين نامه مالي ومعاملات دانشگاه رارعايت درصورت عدم آگاهي حتماًقبل ازخريدسوال واطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريدنمايد.

7. كارپردازبعدازخريدوتحويل جنس به انبارنسبت به پي گيري اسنادثبت دردفاترمربوطه وتنظيم خلاصه ورسيدگي وآماده نمودن جهت پرداخت شخصاًاقدام نمايد.

8. كارپردازبعدازدريافت درخواست خريدنسبت به دسته بندي خريدبه صورت فوري وغيرفوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايددرصورت هرگونه مشكليفوراًمراتب رابه مسئول مربوطه اطلاع تادرخصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.

9. كارپردازدربدوخريدوامضاءهرگونه سندحتماًازجزئيات سندمطلع وپس ازامضاءتمامي مسئوليت قانوني وشرعي به عهده وي ميباشد.

10. كارپردازموظف است كليه اسنادپرداخت شده وغيره راطبقه بندي نموده ودردفاترخودثبت ورسيدپرداخت نگهداري وزمان پرداخت مدارك مستندبانكي ويانقدي پرداخت داشته باشد.

11. كارپردازموظف است ازنظراخلاق اسلامي واداري ورعايت تمامي نكات ارباب رجوع وفروشنده وطلب كاران وسايررابنمايد.

12. كليه مواردموردنيازدرخريدهاي داخل شامل:درخواست خريد،فاكتورجديد،رسيدياحواله انبار،رسيدفرسوده انبار،درصورت نيارصورتجلسه خريدكالا،صورتجلسه نصب،گواهي انجام كارودرصورت نيازقراردادوسايرمواردموردنيازاسنادتهيه وپيوست نمايد.

13. به پيوست تعداد11 برگ آئين نامه جديدمالي ومعاملاتي دانشگاه جهت مطالعه ورعايت مفادآن تحويل مي گردد.

14. انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني

امتیازدهی