پیوندهای دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش(آجا)

http://www.ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله تهران

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی تهران

http://behzisty.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس تهران

http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي قزوین

http://www.Qums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كهكيلويه و بوير احمد

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد)

 http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان (بندر عباس)

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

                                         http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 نشانی: سبزوار - خیابان اسدآبادی - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - تلفن : 44011000 - 051 - ایمیل: info@medsab.ac.ir