پنج شنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠
عنوان
عنوان

مرکز تحقیقات فناوریهای نوین پزشکی

مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به عنوان اولین مرکز تحقیقات بین رشته‌ایی در زمینه علوم و فناوری‌های نوین پزشکی در ایران، به شما خیر مقدم عرض می‌نماید.

عنوان
عنوان