جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣
عنوان
عنوان

مرکز تحقیقات فناوریهای نوین پزشکی

مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، به عنوان اولین مرکز تحقیقات بین رشته‌ایی در زمینه علوم و فناوری‌های نوین پزشکی در ایران، به شما خیر مقدم عرض می‌نماید.

عنوان
عنوان