دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

چارت پیشنهادی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

معاونت آموزشی

v معاون آموزشی

1.      مسئول دفتر

2.      متصدی امور دفتری و بایگانی و تایپ

 

آموزش مداوم علوم پزشکی:

v مدیر آموزش مداوم علوم پزشکی

3.      کارشناس امور آموزش مداوم علوم پزشکی

4.      کارشناس امور آموزش مداوم علوم پزشکی

 

دبیرخانه امور هیأت علمی:

v مدیر امور هیأت علمی ( هیأت ممیزه و جذب هیأت علمی)

5.      کارشناس تحقیقات و ارزیابی ( صلاحیت عمومی )

6.      کارشناس امور آموزشی ( ارتقاء و ارزشیابی اساتید و اعضاء هیأت علمی )

7.      کارشناس امور آموزشی ( ارتقاء و ارزشیابی اساتید و اعضاء هیأت علمی )

8.      کارشناس هیأت جذب

9.      کارشناس امور بورسیه

10.   کارشناس امور رفاهی و کارگزینی اعضاء هیأت علمی

11.   کارشناس هیأت انتظامی اعضاء هیأت علمی

 

مدیریت آموزش

v مدیر آموزش

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

v مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

12.   عضو هیأت علمی مرکز

13.   کارشناس برنامه ریزی آموزشی

14.   کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی

کمیته ها :

v    کمیته رشد و بالندگی

*مسئول کمیته

15.   کارشناس کمیته

v    کمیته المپیاد

*مسئول کمیته

16.   کارشناس کمیته

v    کمیته استعدادهای درخشان

*مسئول کمیته

17.   کارشناس کمیته

v    کمیته آموزش پاسخگو

*مسئول کمیته

18.   کارشناس کمیته

v    کمیته برنامه ریزی و طرح درس

*مسئول کمیته

19.   کارشناس کمیته

v    کمیته آموزش دانشجویی

*مسئول کمیته

20.   کارشناس کمیته

v    کمیته ارزیابی آزمون

*مسئول کمیته

21.   کارشناس کمیته

v    کمیته ارزشیابی

*مسئول کمیته

22.   کارشناس کمیته

v    کمیته دانش پژوهی

*مسئول کمیته

23.   کارشناس کمیته

v    کمیته پژوهش در آموزش

*مسئول کمیته

24.   کارشناس کمیته

v    کمیته توسعه رشته

*مسئول کمیته

25.   کارشناس کمیته

v    کمیته مشورتی دانشجویی

*مسئول کمیته

26.   کارشناس کمیته

 

 

 

v    کمیته مرکز مهارتهای بالینی

*مسئول کمیته

27.   کارشناس کمیته

v    کمیته تکنولوژی آموزشی

*مسئول کمیته

28.   کارشناس کمیته

 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

v مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

29.   معاون مدیر آموزش

30.   مسئول دفتر و روابط عمومی

v اداره پذیرش و ثبت نام

31.   مسئول اداره

32.   کارشناس پذیرش و ثبت نام

33.   کارشناس پذیرش و ثبت نام مقاطع تحصیلی

34.   کارشناس دانشجویان آزاد

35.   کارشناس نقل و انتقالات

36.   کارشناس معافیت تحصیلی

v اداره خدمات آموزشی

37.   مسئول اداره

38.   کارشناس اداره

39.   کارشناس اداره

40.   کارشناس اداره

v اداره امتحانات

41.   مسئول امتحانات

42.   کارشناس

43.   کارشناس

44.   کارشناس

v اداره دانش آموختگان

45.   مسئول اداره

46.   کارشناس اداره

47.   کارشناس اداره

48.   کارشناس اداره

 

 

v اداره امور حق التدریس

49.   مسئول امور حق التدریس

50.   کارشناس

51.   کارشناس

v مرکز فناوری اطلاعات

52.   کارشناس

53.   کارشناس

v بایگانی

54.   کارشناس

55.   کارشناس

 

اداره ستاد شاهد و ایثارگر:

v مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

56.   کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

 

مدیریت امور مالی و اداری:

57.   مدیر امور اداری

58.   مدیر امور مالی

59.   کارشناس امور مالی

60.   کارپرداز

61.   انباردار