پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
عنوان
عنوان

برنامه‌های استراتژیک

پس از تدوین و مشخص شدن سیاست‌های مرکزو برنامه‌های بلند مدت به‌منظور نیل به اهداف اصلی این مرکز در راستای دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته پزشکی، برنامه‌های استراتژیک این مرکز تدوین شدند؛

  • انجام پژوهش هاي پايه و كاربردي براساس اولويت هاي مركز و انتشار نتايج آنها
  • تدوين راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات در زمینه تولید فناوری های نوین پزشکی با استفاده از نتايج تحقيقات 
  • جذب، تربيت و توسعه منابع انساني محقق
  • دستيابي به دانش فني روز، ارزيابي، بومي سازي و كاربردي كردن آنها
  • توسعه همكاري هاي ملي، منطقه اي و بين المللي با ذينفعان
  • تدوين دوره‌هاي آموزشي و ترويج مفاهيم و استانداردها
  • تسهيل فرايند تجاري‌سازي و زمينه‌سازي برای صادرات نتايج پروژه‌هاي پژوهشي
عنوان
عنوان