لیست واجدین شرایط استخدام فوریتهای 95

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

روز مراجعه

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

1

حامد

اب سالان

كاظم

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

2

حسام

ابارشي

اسمعيل

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

3

حسن

ابوچناري

براتعلی

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

4

علي

ابهري

پرویز

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

5

مهدي

ابهري فيلشور

فيض اله

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

6

علي

ابهري فيلشور

عباس

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

7

مصطفي

اديب پور

زين العابدين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

8

رضا

ازادمنجيري

احمد

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

9

علي

اصغري

غلامرضا

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

10

رضا

اكبري

علي اكبر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

11

ميثم

اكبري

علي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

12

ميثم

ال حسن

علي اكبر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

13

محسن

باعصمت

امام وردي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

14

هادي

بخشي

عطاي اله

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

15

حميد

بخشي

محمدرضا

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

16

مجتبي

برغمدي

محمد

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

17

سيدمصطفي

برقباني

سيدمرتضي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

18

مسعود

بلقان ابادي

محمدجان

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

19

محمدرضا

بلقان ابادي

محمدحسن

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

20

جواد

بيدي

ابراهيم

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

21

عليرضا

ترخاصي

علي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

22

حسين

تقوي مقدم

عليرضا

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

23

حسن

جاورتني

حسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

24

حميد

جزندري

حمزه

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

25

هادي

جزندري

حسينعلي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

26

غلامرضا

جغتايي

حمزه

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

27

جواد

جغتايي

علی اکبر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

28

عبداله

جمالي خواه

علي اكبر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

29

روح الله

جوادي

علي اصغر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

30

سعيد

جواهري نيا

غلام رضا

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

31

سعيد

حسني

علي جمعه

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

32

سيدمجتبي

حسيني

سيدبهالدين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

33

حسين

حيدري فرد

علي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

34

علي

خالقي

عبدالحسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

35

محمد

خالقي

عبدالحسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

36

محمدصادق

خاني

غلامحسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

37

مصطفي

خرم دين

حسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

38

حسين

خسروجردي

عليرضا

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

39

محمد

داروان

علي اصغر

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

40

رضا

درقدمي

عباس

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

41

محمود

دستوراني

محمد

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

42

حسن

دلبري

محمدحسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

43

علي اكبر

رامين فر

محمد

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

44

اباذر

رباطي

مرتضي علي

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

45

علي

رحماني

فريدون

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

46

مجتبي

رودسرابي

اسماعيل

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

47

رضا

زورابادي

حسين

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

48

مصطفي

سردارابادي

براتعلی

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

49

مرتضي

سردارابادي

براتعلی

دوشنبه

95/11/18

9 صبح

50

سيدحسن

سيدابادي

سیدمحمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

51

جعفر

سيدابادي

حیدر علی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

52

حسن

سيدابادي

علی اصغر

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

53

علي اصغر

سيدابادي

علی اکبر

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

54

سيدجعفر

سيدابادي

سیدتقی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

55

مرتضي

سيدابادي ثاني

علي اكبر

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

56

مهدي

شم ابادي

حسين

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

57

هادي

صحرايي

غلامحسين

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

58

عباس

طاهريان

علي اكبر

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

59

علي

عباس ابادعربي

محمدرضا

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

60

حسن

عبدي

پيرعلي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

61

مرتضي

عرفاني فرد

محمدحسين

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

62

فرشيد

علي ابادي

محمدرضا

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

63

رضا

علي پورفضل ابادي

علي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

64

سعيد

فتحي ششتمد

محمدحسين

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

65

سجاد

فراشياني

عباس

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

66

حامد

فروزان

محمدحسین

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

67

علي

قاسمي

محمدتقي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

68

حسين

قرباني

غلامحسن

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

69

هادي

قرباني

حسينعلي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

70

سيداسماعيل

قريشي نيا

سيدحسين

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

71

محمد

قلعه نويي

مرتضي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

72

بهنام

قلي زاده

محمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

73

مهدي

قناعتي

علي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

74

هادي

قناعتي

علي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

75

حميد

قياسي نسب

محمود

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

76

جلال

كجيانس ثاني

محمود

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

77

احسان

كريميان

فرج اله

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

78

علي

كيانمهر

رضاعلي

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

79

اميد

كيوانلو

محمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

80

عليرضا

گوهري

محمدابراهيم

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

81

مجيد

مجيدي فر

حميد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

82

حسين

محمدي بهمدي

ابوالحسن

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

83

سيدحسين

مرفع دلك ابادي

سيدابوالفضل

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

84

هادي

مشايخي نژاد

احمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

85

هادي

مظلوم

نظرعلی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

86

علي

منيدري

محمد رحیم

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

87

سيدمرتضي

موسوي شريف

سیدحسین

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

88

ابوالقاسم

مهدياري

محمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

89

سيدحسين

مهرابادي

سیدعلی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

90

ابوالفضل

نجم

علی محمد

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

91

عباس

نوروزيان

محمدتقی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

92

امين

هاشم ابادي

علیرضا

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

93

حسين

هروي

محمدابراهیم

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

94

امين

يحيي زاده

کاظم

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

95

حسين

يكتا

عیسی

سه شنبه

95/11/19

8 صبح

 

منوی معاونت
سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

720

3085

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

65659564

12

                               
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved