دسترسی سریع
سه شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٠

اين معاونت شامل مركزبهداشت شهرستان ، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي وخانه هاي بهداشت مي باشد ، كه اين واحدها مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي ودرماني اوليه را درنقاط مختلف شهرستان بعهده دارند.

وظيفه اصلي معاون بهداشتي دانشگاه مديريت ، هماهنگي و ارتقاء فرايند هاي مرتبط با سلامت جامعه درسطح پيشگيري اوليه ، خدمات بهداشتي و امورات درمان سرپايي است كه توسط مراكزبهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت به مردم ارائه مي شود