مهندس مهدی شریفی تبار

 

مشاور رئیس دانشگاه ورئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد

و پاسخگویی به شکایات


تلفن  :  44011084  -051

تلفن گویا : 44243294 

سید حسین جعفری 

   کارشناس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات         

تلفن : 44011084   

   

       

 

 

 

   

عباسعلی تقی زاده

  (عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات معاونت درمان)