دسترسی سریع
يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

محمد رضا غلامی

مشاور رئیس و سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

الهام میرزایی

کارشناس دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

 

عباسعلی تقی زاده

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(معاونت درمان)

 

 

 

زهرا میری

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(بیمارستان حشمتیه)

 

 

 

اعظم حشمتی

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(بیمارستان مبینی)

 

 

 

منصوره نصرآبادی

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(بیمارستان واسعی)

 

 

 

حسن سامقانی

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شبکه جغتای)

 

 

 

علی بهامین

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شبکه جوین)

 

 

 

حمید رضا رحیمی

عضو محقق دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(معاونت بهداشتی)