دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

مهندس مهدی شریفی تبار

مشاور رئیس و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

051-440110840

سید حسین جعفری

مسئول دفتر اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

051-44011084


خانم مهندس کیقبادی

کارشناس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

051-44011084

051-44243294

عباسعلی تقی زاده

عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(حوزه معاونت درمان)

051-44011015

غلامرضا شرفی

عضو محق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شبکه جغتای)

051-45423814

مهندس احمد باشتنی

عضو محقق اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه معاونت بهداشتی

051-44019062

خانم گودآسیایی

عضو محقق اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بیمارستان مبینی

051-44227122