يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣
شرح وظایف استاد مشاور

استاد مشاور همان نقش استاد راهنماي تحصيلي را دارد که به موضوعات مؤثر بر روند تحصيلي دانشجو می پردازد. استاد مشاور مسئوليت اجرايي در رفع موانع تحصيلي مانند مسائل رفاهي، علمي، عاطفي، فرهنگي و ... ندارد بلكه با ارجاع به موقع مشكلات به مراجع ذيربط، نقش خويش را در رفع موانع ايفا مي كند.

شرح وظايف استاد مشاور:

1. آشنايي با كليه آيين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي، رفاهي، مشاوره و ... دانشجويان شاهد.

2. آگاهي از وضعيت تحصيلي، روانشناختي و خانوادگي دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طريق پرونده تحصيلي.

3. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجيه وي نسبت به ويژگي هاي محيط تحصيلي از طريق جلسه معارفه و عنايت خاص به سابقه تحصيلي او در انتخاب واحد.

4. آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس و ... از طريق مذاكره با آنان و تأييد آن به عنوان استاد راهنما.

5. راهنمايي دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه، تشويق به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه، همايش ها و اردوهاي فرهنگي.

6. مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي.

7. هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي، مشروطي و اخراج دانشجويان در چهارچوب قوانين آموزشي دانشگاه.

8. ارائه پيشنهاد تغيير گرايش، رشته، محل تحصيل، مرخصي تحصيلي و برگزاري كلاس تقويتي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو با هماهنگي ايشان.

9. شناسايي مسائل و مشكلات غير آموزشي (عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي) مؤثر بر سير تحصيلي دانشجو و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي اساتيد مشاور.

10. شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده.

11. اعلام نظر و ارائه پيشنهادات سازنده و مبتني بر تجارب در تغيير روشها، قوانين و دستورالعمل ها به شوراي اساتيد مشاور دانشكده .

12. ارائه گزارش عملكرد بر اساس فرمهاي مربوطه در پايان هر نيمسال تحصيلي.


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir