دسترسی سریع
يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

شرح وظایف واحد بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

       گروه بازرسی

تعریف:

فعالیت منظم، هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد واحد مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت متبوع.

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود ازنظر اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 • بازرسی های موردی (براساس گزارشات مردمی و شکایات)
 • تهیه گزارشات مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه و مقام وزارت
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
 • برقراری ارتباط و همکاری با واحدهای نظر سنجی شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه
 • آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
 • نظارت بر حسن انجام امور دستگاه
 • تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی

 

گروه ارزیابی عملکرد

تعریف:

سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات

شرح وظایف :

 • تهیه و ندوین شاخص ها (عمومی و اختصاصی) و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در رده های مختلف
 • تهیه و تنظیم چک لیست ارزیابی مدیران و ارسال جهت ریاست دانشگاه جهت بررسی و اعلام نظر
 • ابلاغ چک لیست ارزیابی به مدیران جهت آگاهی و خودارزیابی مدیر
 • ارزیابی، امتیازدهی و تعیین وضعیت عملکرد مدیران
 • تهیه نقاط قوت و ضعف و تهیه پس خوراند لازم و همچنین ارائه به ریاست محترم دانشگاه و مدیران مربوطه
 • تعیین بازه زمانی جهت رفع نقایص عملکرد مدیر
 • انجام ارزیابی مجدد مدیر و مقایسه امتیاز ثانویه با امتیاز قبلی، ارائه پس خوراند و ارسال به ریاست محترم دانشگاه جهت بررسی و ارشادات لازم
 • تهیه و تدوین شاخص ها (عمومی و اختصاصی) و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطین رسیدگی به شکایات در واحدهای محیطی
 • تهیه و تکمیل چک لیست ارزیابی رابطین شکایات، امتیازدهی و تعیین وضعیت عملکرد رابطین
 • تعیین نقاط قوت و ضعف و تهیه پس خوراند لازم، ارائه به واحد مربوطه و تعیین بازه زمانی جهت رفع نقایص
 • انجام ارزیابی مجدد رابطین و مقایسه امتیاز جدید با امتیاز قبلی و ارائه پس خوراند
 • برنامه عملیاتی وتکمیل شاخصها در سایت مربوطه به صورت هر سه ماه ثبت فعالیت و بارگذاری مستندات شده و رتبه بندی بین دانشگاهها صورت می پذیرد با محوریت برنامه های نظارتی دفتر بازرسی (نظارت بر فرایند خرید، مناقصات، مزایده ها، کارپردازی، پروژه های عمرانی و نظارت بر اجرای برنامه های پدافند غیر عامل)، شکایات و گزارشات تحلیلی، تشکیل کمیته خبر و پیگیری اخبار خاص و بررسی آنها.
 • جمع آوری و بررسی شاخصهای عملکردی دفتر بازرسی درخواستی از مبادی بالادستی (وزارت بهداشت ]سامانه عملکردی[ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و...)
 • دریافت اخبار و گزارشات فوری از طریق پورتال ارتباطی دفتر بازرسی وزارت بهداشت و نیز ارسال اخبار و حوادث فوری و مهم ازجمله مرگ مادر و نوزاد.

 

گروه پاسخگویی به شکایات 

تعریف:

پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقض قوانین ومقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی.

شرح وظایف:

 • دریافت شکایات (تلفنی، حضوری، مکتوب، سیستمی، الکترونیکی، پیامکی، ...) مراجعین ( اعم از شهروندان و یا کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه)
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل دفتر مقام معظم رهبری،دفتر ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کشور و استانداری،
 • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
 • پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسای بیمارستانها، شبکه ها، مراکز آموزشی درمانی و موسسات آموزشی و پژوهشی
 • پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخ ها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان
 •  دریافت شکایات ودرخواستهای مردمی از سایت سامد (سامانه ارتباطی مردم ودولت) بررسی و بارگذاری نتایج (شایان ذکر است شکایات با عنوان ریاست محترم دانشگاه دریافت می گردد.)