دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

اسامی اساتید مشاور -1400

دانشجویان محترم در صورت داشتن هرگونه مشکل آموزشی با استاد مشاور خود تماس حاصل نمایید.اسامی اساتید مشاور به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد.

دانشکده پرستاری جوین

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی دانشجویان

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس ایمیل

خانم سمیرا

فوجی

پرستاری جوین

44654874

09159741653

samirafogi@yahoo.com

دانشکده پرستاری و مامایی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی دانشجویان

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس ایمیل

آقای دکتر محمدرضا

قاسمي

پرستاري

44018314

09155712574

ghasemimr@medsab.ac.ir

خانم لیلا

حسيني

مامايي

44018314

09155175082

 

آقای دکتر مصطفي

راد

پرستاري داخلی  جراحي

پرستاری ويژه

پرستاری سالمندي

پرستاری اورژانس

44018308

09159720970

Mostafarad633@yahoo.com

دانشکده پیراپزشکی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی  دانشجویان

تلفن ثابت

تلفن همراه

ایمیل

آقای دکتر مصطفی

رباط جزی

کارشناسی پرتوشناسی

44018353

09127178869

robatjazim@medsab.ac.ir

آقای دکتر روح اله

قهرمان

کارشناسی پرتودرمانی

44018353

خانم دکتر عزت

صمدی پور

کاردانی فوریتهای پزشکی

44018342

09153715910

samadipoures@ gmail.com

کارشناسی فوریتهای پزشکی

44018342

آقای دکتر کاظم

گودرزی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

44018369

09118982811

Goudarzi63@gmail.com

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

44018369

خانم زهره

محمدزاده تبریزی

کارشناسی هوشبری

44018317

9151194044

mohamadzadehtz1@gmail.com

خانم دکتر حمیده

یزدی مقدم

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

44018317

09155711291

ha_yazdimoghaddam@yahoo.com

خانم دکتر رقیه

زردشت

کارشناسی اتاق عمل

44018342

9155002398

Rozardosht@yahoo,com

خانم دکتر فاطمه

قارداشی

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

44018342

910510727

f2.ghardashi@gmail.com

دانشکده بهداشت

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی دانشجویان

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس ایمیل

آقای دکتر رضا

حکمت شعار

بهداشت حرفه ای

44018327

09155723178

rezahekmatshoar@yahoo.com

خانم دکتر معصومه

هاشمیان

بهداشت عمومی

44018454

09153715185

Rahmani240@gmail.com

آقای دکتر ابوالفضل

رحمانی ثانی

بهداشت محیط

44018332

09151708204

Masoumeh_hashemian@yahoo.com

دانشکده پزشکی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی دانشجویان

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس ایمیل

خانم دکتر اکرم

کوشکی

پزشکی- مقطع علوم پایه

44018364

09159701470

kooshkinutr@gmail.com

آقای دکتر ابوالفضل

شکیبا

پزشکی- مقطع فیزیوپات

44018323

09159857144

Abolfazlshakiba1360@gmail.com

خانم دکتر محبوبه

نعمت شاهی

پزشکی- مقطع استاژر

44018318

09153714586

mahneamatshahi@yahoo.com

آقای دکتر محمد

شوریده یزدی

پزشکی- مقطع اینترنی

44011044-44011071

09155710691

Dr.shurideh@yahoo.com

آقای دکتر حسین

عصارزاده

ساخت پروتزهای دندانی

44018338

09153797256

Dr.assarzadeh@yahoo.com

آقای دکتر صمد

ناظمی

فیزیولوژی

44018317

 

 

خانم دکتر فرشته

قراط

طب سنتی

44018335

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه