مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

بزرگترین شبکه شهرستان سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با دارا بودن بیش از 100 نقطه اتصال فعال و پوشش تا مسافت 100 کیلومتر گسترده ترین شبکه شهری را دارا میباشد

طراحی ریسپانسیو

قابل مشاهده در تمامی دستگاهها

دستاوردهای فناوری اطلاعات در سال گذشته

پرسنل مدیریت فناوری اطلاعات و امار
مهندس یوسفی
مدیر فناوری و اطلاعات
دکتر شهابی
مسئول زیرساخت
مهندس شجاع
مسئول نرم افزار
خانم کرامتی
مسئول امار
خانم ایزی
کارشناس امار
مهندس سماعی
کارشناس زیرساخت
مهندس شکیبا
کارشناس نرم افزار
مهندس عاطفی
کارشناس زیرساخت
مهندس کاظمی
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس مهرزادیان
کارشناس نرم افزار