وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور  
معاونت آموزشی وزارت بهداشت مرکز آمار ایران  
مرکز سنجش آموزش پزشکی