لیست خدمات

عنوان خدمت شناسه خدمت شناسنامه خدمت فلوچارت سایر
ارتقاء ، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000  دریافت فایل
 دریافت فایل             
آموزش مستمر جامعه پزشکی  18051024000  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت  16031012100  دریافت فایل  دریافت فایل  
 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه  18041014100، 16031014101 الی 16021014104  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ 10031019000  دریافت فایل  دریافت فایل  
خدمات الکترونیکی پزشک خانواده 16021020000  دریافت فایل  دریافت فایل  
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103  دریافت فایل  دریافت فایل  
سرویس های کدگذاری سلامت 16061022000  دریافت فایل  دریافت فایل  
صدور کارت بهداشت 16041017000  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت 16021013100 الی 16021013104  دریافت فایل  دریافت فایل اسناد
فعالسازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000  دریافت فایل  دریافت فایل  
نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت 16031012100  دریافت فایل  دریافت فایل